تک‌بیت شمارهٔ ۷۳۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به تازیانه غیرت سری بر آر از خاک
که دانه سبز شد و خوشه کرد و خرمن شد