تک‌بیت شمارهٔ ۹۳۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چون زمین نرم از من گرد بر می‌آورند
می‌کنم هر چند با مردم مدارا بیشتر