شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

آن کس که تمام متّقی خواهد بود
ایمن بدنش احمقی خواهد بود
جز در دم واپسین نگردد روشن
تا خواجه سعید یا شقی خواهد بود