رباعی شمارهٔ ۲۰

آن کیست که آگاه ز حسن و خرد است
آسوده ز کفر و دین و از نیک و بد است
کارش نه چو جسم و نفس داد و ستد است
آگاه بدو عقل و خود آگه به خود است
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۰ - آن کیست که آگاه ز حسن و خرد است

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات آگاه می باشند. باباافضل کاشانی از کلمه آگاه ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۲۰ - آن کیست که آگاه ز حسن و خرد است استفاده کرده است.

کلمه تکرار
آگاه 2