شمارهٔ ۲۴۲

از پرده شرم تو دلم داغ و کباب است
بر روی شکر گر همه شیرست نقاب است