شمارهٔ ۹۴

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

یا رب غم تو چگونه تقدیر کنم
از دست بشد عمر، چه تدبیر کنم
از جرمِ من و عفوِ تو شرمم بگرفت
در بندگی تو چند تقصیر کنم