تک‌بیت شمارهٔ ۸۲۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

حسرت اوقات غفلت چون ز دل بیرون رود؟
داغ فرزندست فوت وقت، از دل چون رود؟