تک‌بیت شمارهٔ ۵۸۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در پیش غنچهٔ دهن دلفریب او
تا پسته لب گشود، دل خود به جا نیافت!