رباعی شمارهٔ ۵

یاری بودی سخت به‌آیین و بسنگ
همسایهٔ تو بهانه جوی و دلتنگ
این خو تو ازو گرفته‌ای ای سرهنگ
انگور ز انگور همی‌گیرد رنگ