شمارهٔ ۶

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

هرگه که بدان بحر محقّق برسی
در حال به گرداب اناالحق برسی
گر در همه میروی قدم محکم دار
تا گر همهای به هیچ مطلق برسی