شمارهٔ ۴۰۵

متراش خط ز چهره خود پر عتاب من
بر روی خویش تیغ مکش آفتاب من!