شمارهٔ ۷

عطار / مختارنامه / باب سی و نهم: در صفتِ میان و قدِ معشوق

جائی که چنان خطّ سیه رنگ آید
شک نیست که پای حسن در سنگ آید
و آن را که میان! بود بدین باریکی
نادر نبود اگر قبا تنگ آید