شمارهٔ ۴۲۰

هر لحظه خرابم کند آن چشم به رنگی
با فتنه شهری چند کند خانه تنگی؟