بیت ۱۳

سعدی / مواعظ / مفردات

از مایهٔ بیسود نیاساید مرد
مار از دم خویش چند بتواند خورد