تک‌بیت شمارهٔ ۷۹۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ای بحر، از حباب نظر باز کن، ببین
کاین موج بیقرار به ساحل چه می‌کند