رباعی شمارهٔ ۹۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

در چشم آمد خیال آن در خوشاب
آن لحظه کزو اشک همی رفت شتاب
پنهان گفتم براز در گوش دو چشم
مهمان عزیز است بیفزای شراب