تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

همین نه خانهٔ ما در گذار سیلاب است
بنای زندگی خضر نیز بر آب است