بخش ۱۵

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

پسندیده است بخشایش ولیکن
منه بر ریش خلق آزار مرهم