تک‌بیت شمارهٔ ۶۸۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد
غنچهٔ خاموش، بلبل را به گفتار آورد