شمارهٔ ۵

عطار / مختارنامه / باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی

بر بوی یقین درین بیابان رفتیم
وز عالم تن به عالم جان رفتیم
عمری شب و روز در تفکر بودیم
سرگشته درآمدیم و حیران رفتیم