تک‌بیت شمارهٔ ۴۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

درین زمان که عقیم است جمله صحبتها
کناره‌گیر و غنیمت شمار عزلت را