شمارهٔ ۴۲۴

بر گردن است خون دو صد کشته چون منش
خون خوردن است بوسه گرفتن ز گردنش