تک‌بیت شمارهٔ ۵۴۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

یک دل آسوده نتوان یافت در زیر فلک
در بساط آسیا یک دانهٔ نشکسته نیست