شمارهٔ ۴۳

عطار / مختارنامه / باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی

هر لحظه تحیر به شبیخون آید
تا جان پس ازین کجا شود، چون آید
میسوزم از آن پرده که چون برخیزد
چه کار ز زیرِ پرده بیرون آید