جسدت همچو جام و روحت راح
راح می ‌نوش در صباح و رواح