رباعی شمارهٔ ۸۸۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بسیار بخوانده‌ام دستان و سمر
از عاشق و معشوق و غم و خون جگر
پای علم عشق همه عشق تو است
تو خود دگری شها و عشق تو دگر