رباعی شمارهٔ ۸۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

گویند که راستی چو زر کانیست
سرمایهٔ عز و دولت و آسانیست
گر راست به هر چه راستست ارزانیست
من راستم آخر این چه سرگردانیست