تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۴۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دلگیر نیست از تن، جانهای زنگ بسته
کنج قفس بهشت است، بر مرغ پرشکسته