رباعی شمارهٔ ۱۱۶

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

بوطالب نعمه آن جهانی همه مرد
هرگز غم این جهان خونخواره نخورد
هر طالب نعمت که بدو روی آورد
از نام پدر دامن حرصش پر کرد