رباعی شمارهٔ ۴۳۹

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

گفتم که نثار جان کنم گر آیی
گفتا به رخم که باد می‌پیمایی
تو زنده به جان دگران می‌باشی
از کیسهٔ خویش چون فقع بگشایی