شمارهٔ ۳۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

شود سعادت دولت نصیب اهل قلم
هما ز کوچه این استخوان بدر نرود
بررسی آماری شمارهٔ ۳۹ - شود سعادت دولت نصیب اهل قلم

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ز، هما، استخوان، نرود، قلم، بدر، سعادت، شود.، اهل، کوچه می باشند. صائب تبریزی از کلمه ز ۱ بار ، هما ۱ بار ، استخوان ۱ بار ، نرود ۱ بار ، قلم ۱ بار ، بدر ۱ بار ، سعادت ۱ بار ، شود. ۱ بار ، اهل ۱ بار ، کوچه ۱ بار در شمارهٔ ۳۹ - شود سعادت دولت نصیب اهل قلم استفاده کرده است.

کلمه تکرار
ز 1
هما 1
استخوان 1
نرود 1
قلم 1
بدر 1
سعادت 1
شود. 1
اهل 1
کوچه 1
نصیبِ 1
دولت 1
این 1