رباعی شمارهٔ ۳۴۳

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

چون موی شدم ز رشک پیراهن تو
وز رشک گریبان تو و دامن تو
کاین بوسه همی دهد قدمهای ترا
وآنرا شب و روز دست در گردن تو