تک‌بیت شمارهٔ ۵۹۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دلم زگریهٔ مستانه هم صفا نگرفت
فغان که آب شد آیینه و جلا نگرفت