رباعی شمارهٔ ۱۳۷۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

یرغوش بک و قیر بک و سالارم
با نصرت و با همت و با اظهارم
گر کوه احد بخصمیم برخیزد
آن را به سر نیزه ز جا بردارم