شمارهٔ ۲۲۲

سعدی / مواعظ / قطعات

یاران کجاوه، غم ندارند
از منقطعان کاروانی
ای ماه محفه سر فرود آر
تا حال پیادگان بدانی