تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

داغ آن دریانوردانم که چون زنجیر موج
وقت شورش بر نمی‌دارند سر از پای هم