شمارهٔ ۳۹

عطار / مختارنامه / باب چهل و پنجم: در معانیی که تعلق به گل دارد

گرچه گل تر درآمدن سر تیز است
چه سود که در وقت شدن خونریز است
تاروی نمود گل همی پشت بداد
دردا که وصال گل فراق آمیز است