تک‌بیت شمارهٔ ۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نشاط دهر به زخم ندامت آغشته است
شراب خوردن ما شیشه خوردن است اینجا