در آب پر غراب افتاده مگیر
یا تودۀ مشک ناب افتاده مگیر
پیچیده به روی آب دود سیهی
آتش به میان آب افتاده مگیر