شمارهٔ ۱۴

عطار / مختارنامه / باب پانجدهم: در نیازمندی به ملاقات همدمی محرم

پیوسته زبون روزگار آمدهام
سرگشتهٔ چرخ بیقرار آمدهام
چون نامدهام به هیچ کاری هرگز
سبحان اللّه! پس به چه کار آمدهام