شمارهٔ ۲۸۰

اهل بازار ز زهاد به انصافترند
بیشتر دست و دهن آب کشان، پاک برند