تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۰۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

من آن زمان چون قلم سر ز سجده بردارم
که طی چو نامه شود روزگار فرقت تو