شمارهٔ ۲۹۵

اگر نه اشک مرادست بر گلو گیرد
غبار خاطر من ماه را فرو گیرد