شمارهٔ ۶۳

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

گر تو دل خویش بیسیاهی بینی
یک قطره ز دریای الاهی بینی
وان نقطهٔ توحید که در جان داری
چون دایرهٔ نامتناهی بینی