شمارهٔ ۹۶

زخم زبان به جوش نیارد فسرده را
نشتر سبک عنان نکند خون مرده را