قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۱

چیست آن لشکر فریشتگان
که بیایند از آسمان پران
سوی آن مرده‌ای که زنده شود
چون بشویندش آن فریشتگان؟
چیست آن مردهٔ فریشته خوار
به بهار و به تیره و تابستان؟