رباعی شمارهٔ ۵۹

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

آن مه، که ز شعر زلف ذیلی دارد
همچون دل من شیفته خیلی دارد
گوید که: به کشتن تو دارم میلی
المنة لله که میلی دارد!