شمارهٔ ۳۰۴

به دست من کمر نازک تو چون آید؟
مگر مرا ز کف دست مو برون آید