تک‌بیت شمارهٔ ۴۰۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

صد بیابان درمیان دارند از بی نسبتی
گر به ظاهر کوه باصحرا به هم پیوسته است