تک‌بیت شمارهٔ ۶۰۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

زان پیش کز غبار نفس بی صفا شود
لبریز کن سبوی خود از آب جوی صبح